Aluetoimikuntien toimintaohjeet

Suomen Tanskandoggi ry:n aluetoimikuntien toimintaohjeet:

Toimintaohjeet on hyväksytty 21.9.2013 STD ry:n johtokunnan ja aluejaostojen yhteiskokouksessa ja astuvat voimaan 1.1.2014

1 §: Aluetoimikunta toimii Suomen Tanskandoggi ry:n (jota jäljempänä kutsutaan STD ry:ksi) itsenäisenä alueellisena toimikuntana.

Aluetoimikunnan tulee pyrkiä järjestämään toimintansa näiden toimintaohjeiden mukaisesti.

2 §: Aluetoimikunnan nimi on Suomen Tanskandoggi ry:n X-aluetoimikunta. Toiminta-alueet on määritelty oheisessa kartassa. (Toiminta-alueena on 1996 voimaan tulleen teleliikennealuejaon ryhmänumeroalueet) Aluejakoa voidaan tarvittaessa muuttaa  STD ry:n toimesta.

3 §: Aluetoimikunnan tarkoituksena on

- Aktivoida tanskandoggiharrastusta toiminta-alueellaan
- Opastaa jäseniään tanskandoggien kasvattamisessa ja kouluttamisessa
- Tehdä tanskandoggirotua tunnetuksi toiminta-alueellaan

4 §: Aluetoimikunnan työn tukemiseksi sillä on oikeus järjestää epävirallisia koiranäyttelyitä, tottelevaisuuskilpailuja,

koirien koulutuskursseja sekä – harjoituksia. Järjestää asianmukaisella luvalla arpajaisia, esitelmä-, opetus- ja huvitilaisuuksia STD ry:n nimissä. Sekä osallistua järjestäjänä virallisiin tapahtumiin (esim. luonnetestit, näyttelyt) yhteistyössä STD ry:n kanssa. Järjestelyvastuun toimeksiannoista tehdään erillinen sopimus.

Vuotuinen Helsingin Messukeskuksessa olevan rotuständin järjestelyvastuu kiertää arvotussa järjestyksessä aluetoimikuntien kesken. Halutessaan aluetoimikunnat voivat kieltäytyä järjestelyvastuustaan. Rotuständin kustannuksista vastaa STD ry.

Julkaista aluetoimikunnan tiedotuksia, toiminta-kertomuksia sekä muita kirjoituksia tanskandoggilehdessä. Julkaista muita painotuotteita omalla kustannuksellaan.

Aluetoimikunnat voivat hakea STD ry:n toimeksiantoa järjestää STD ry:n tapahtumia ja saada tilaisuuden nettotuotosta 30 %:in talkootyökorvauksen, jonka STD ry:n rahastonhoitaja tilittää tapahtuman tilityksen jälkeen aluetoimikunnan tilille. Edellä mainituille tapahtumille on otettava vakuutus.

Aluetoimikunnan osallistuessa toiminta-alueellaan järjestettäviin Suomen Kennelliiton hyväksymiin kaikkien rotujen ja ryhmänäyttelyiden järjestämiseen saa aluetoimikunta näyttelyn tuotto-osuudesta 60 %.

5 §: Aluetoimikunnan jäseniä ovat alueella asuvat STD ry:n jäsenet jotka ovat maksaneet vuosittaisen aluetoimintarahan STD ry:n vuosijäsenmaksun yhteydessä.

Lisäksi aluetoimikunta voi hyväksyä toimintaansa kannatusjäseniä jotka maksavat alueellisen kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä myös sähköpostitse tulleella hakemuksella ja maksu suoritetaan suoraan aluetoimikunnan tilille. Kannatusjäsenmaksu määrätään STD ry:n syyskokouksessa. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta.

6 §: STD ry ja aluetoimikunnat ylläpitää asianmukaista jäsenrekisteriä. Jäsentietoja ei saa luovuttaa ulkopuolisille.

7 §: Aluetoimintarahan (per henkilö) suuruus määrätään vuosittain STD ry:n syyskokouksessa. STD ry tilittää aluetoimintarahan aluetoimikunnille vuosittain maaliskuun aikana ja sen jälkeen tulleet maksut viimeistään vuoden loppuun mennessä.

8 §: Aluetoimikunnan vuosi- ja muissa kokouksissa ovat äänioikeutettuja kaikki 15 vuotta täyttäneet jäsenet.

9 §: Aluetoimikunnan hallituksena toimii johtokunta, joka on tili- ja vastuuvelvollinen STD ry:lle. Aluetoimikunnan vuosikokous päättää esityksestä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä aluetoimikunnan johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

Aluetoimikunnan toiminnasta vastaa johtokunta joka koostuu toiminnan vetäjästä eli puheenjohtajasta ja vähintään kahdesta (2) jäsenestä. Erikseen on valittava sihteeri sekä rahastonhoitaja.

Aluetoimikunnan puheenjohtaja ja johtokunta valitaan vuosittain.

Johtokunnan jäsenten vaali suoritetaan suljettua lippuäänestystä käyttäen jonkun sitä vaatiessa, äänten jakautuessa tasan ratkaisee arpa. Aluetoimikunnan johtokunnan jäsenten toivotaan asuvan aluetoimikunnan toiminta-alueella.

Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan tarpeen vaatiessa valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunnan ja toimihenkilöiden tulee olla STD ry:n jäseniä tai perhejäseniä.

10 §: Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kaksi (2) johtokunnan varsinaista jäsentä sitä erikseen ilmoitetun asian käsittelyä varten kirjallisesti puheenjohtajalta vaatii ja on päätösvaltainen, kun kokoonkutsujan lisäksi vähintään kaksi (2) jäsentä on läsnä sekä kutsut sääntöjen mukaan (väh.7 päivää ennen kokousta) kaikille lähetetty. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten jakaantuessa tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta.

11 §: Aluetoimikunnan nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla yksin tai sihteerillä. Rahastonhoitaja voi tavallisissa pankkiasioissa kirjoittaa yksin aluetoimikunnan nimen.

12 §: Aluetoimikunnan vuosikokous pidetään vuosittain ennen maaliskuun 15 päivää. Vuosikokouskutsu on lähetettävä jäsenistölle vähintään 14 vrk ennen kokousta.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Aluetoimikunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja avaa kokouksen
2. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus
3. Järjestäytyminen: valitaan kokoukselle

- puheenjohtaja
- sihteeri
- 2 pöytäkirjan tarkastajaa
- 2 ääntenlaskijaa

4. Vahvistetaan työjärjestys

5. Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus

6. Esitetään edellisen vuoden tilikertomus

- päätetään tili- ja vastuuvapauden esittämisestä STD ry:lle

7. Esitetään tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

8. Toimitetaan erikseen puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten vaalit. STD ry:n jäsenyys tarkistettava.

9. Valitaan vähintään yksi (1) toiminnantarkastaja sekä hänelle varamies.

10. Käsitellään muut asialistan mukaiset asiat

- vuosikokousasiat on ilmoitettava kirjallisesti aluejaoston johtokunnalle 15.1. mennessä

11. Muut esille tulevat asiat

- asioista voidaan keskustella, mutta kokouksella ei päätösvaltaa tämän kohdan asioista

13 §: Päätökset vuosikokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten jakaantuessa tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta. Suljetussa lippuäänestyksessä äänten mennessä tasan, ratkaisee arpa.

14 §: Aluetoimikunnan tilivuosi on kalenterivuosi. Toimivuosi alkaa vuosikokousta seuraavana päivänä ja päättyy seuraavaan vuosikokouspäivään. Rahastonhoitajan on päätettävä edellisen vuoden tilit ja jätettävä ne kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta aluetoimikunnan toiminnantarkastajille, joiden tulee jättää ne johtokunnalle vähintään 2 päivää ennen vuosikokousta, varustettuna toiminnantarkastajien lausunnolla. Uusi johtokunta toimittaa ensitilassa tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastajien lausunnon STD ry:n johtokunnalle käsittelyä varten. Edellinen johtokunta on tili- ja vastuuvelvollinen siksi, kunnes STD ry:n johtokunta myöntää sille tili- ja vastuuvapauden.

15 §: Toiminta- ja varainhankinta suunnitelma

Aluetoimikunnan toiminnan tavoitteena tulisi olla, että se omilla varoillaan pystyisi rahoittamaan toimintansa. Ohjeellisella toimintasuunnitelmalla on helpompi toteuttaa kaikki tarpeellinen. Periaatteella mitä tehdään tai järjestetään, mitä toiminta maksaa, mistä saadaan rahat. Aluetoimikunta voi tarvittaessa anoa STD ry:ltä avustusta nimettyyn tapahtumaan.

16 §: STD ry kutsuu johtokunnan kokouksiin, joissa käsitellään aluetoimikuntia koskevia asioita, yhden henkilön per aluetoimikunta, jonka aluetoimikunnan johtokunta nimeää kokouskohtaisesti. Nimetyllä henkilöllä on puheoikeus.

Näiden STD ry:n johtokunnan kokousten kokouskutsut ja pöytäkirjaotteet lähetetään tiedoksi aluetoimikuntien puheenjohtajille ja sihteereille.

17 §: Aluetoimikunnan mahdollisesta purkamisesta tai toiminnan keskeyttämisestä päättää STD ry:n hallitus. Puretun tai keskeytetyn aluetoimikunnan varat ja omaisuus siirtyy STD ry:n hallintaan odottamaan toiminnan jatkumista tai muita toimenpiteitä varten.

18 §: Sen lisäksi, mitä näissä ohjeissa n sanottu, noudatetaan STD ry:n sääntöjä sekä soveltuvin osin yhdistyslain säännöksiä.

19 §: Näitä toimintaohjeita on oikeus korjata ja tarkastella STD ry:n hallituksen ja aluetoimikuntien yhteisessä vuosittaisessa kokouksessa.

1. Etelä-Suomen aluetoimikunta
2. Kaakkois-Suomen aluetoimikunta
3. Lounais-Suomen aluetoimikunta
4. Pohjanmaan aluetoimikunta
5. Pirkanmaan aluetoimikunta
6. Sisä-Suomen aluetoimikunta
7. Savon aluetoimikunta
8. Pohjois-Karjalan aluetoimikunta
9. Pohjois-Suomen aluetoimikunta

 

Tallenna

Tallenna