Yhdistyksen säännöt

Suomen Tanskandoggi ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi
Yhdistyksen nimi on Suomen Tanskandoggi ry.

2 § Yhdistyksen kotipaikka ja toiminta-alue
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

3 § Yhdistyksen kieli
Yhdistyksen kieli on suomi.

4 § Toiminnan tarkoitus
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on Suomen Kennelliiton hyväksymänä rotujärjestönä johtaa tanskandoggien jalostusta ja käyttöä sekä rodun tunnetuksi tekemistä. Yhdistys tekee rotua ja koko kennelharrastusta koskevaa valistustyötä sekä asianharrastajien että yleisön keskuudessa suorittamalla jalostusneuvontaa, järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, näyttelyitä, kokeita, kilpailuja, kursseja sekä muita vastaavia tapahtumia. Yhdistys harrastaa julkaisutoimintaa. Yhdistys seuraa kenneltoiminnan kehitystä niin kotimaassa kuin ulkomailla, varsinkin edustamansa rodun osalta, ja tekee tarvittaessa alan kehittämistä koskevia aloitteita.

5 § Varojen hankinta
Varat toimintaansa yhdistys hankkii varsinaisilta ja perhejäseniltä perittäviltä jäsen- ja liittymismaksuilla, joiden suuruuden eri jäsenryhmille määrää yhdistyksen syyskokous, järjestämällä näyttelyitä, kokeita ja kilpailuja, toimeenpanemalla  asianmukaisella luvalla myös rahankeräyksiä, arpajaisia ja juhlia sekä harjoittamalla kerhotuotteiden ja muiden tarvikkeiden myyntiä. Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi omistaa kiinteää tai irtainta omaisuutta sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

6 § Yhdistyksen jäsenyys
Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset, perhe- ja kunniajäsenet. Perhejäsen ei saa järjestön julkaisuja. Perhejäsenen jäsenmaksu on varsinaisen jäsenen jäsenmaksua alhaisempi. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä samassa taloudessa varsinaisen tai kunniajäsenen kanssa asuva perheenjäsen.

Uudet jäsenet hyväksyy varsinaisina jäseninä olevia yhdistyksiä lukuun ottamatta yhdistyksen hallitus. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö tai rekisteröity yhdistys. Jäsenen jäsenyys alkaa siitä, kun hänet on jäseneksi hyväksytty ja jäsenmaksu on maksettu. Jäsenmaksu on maksettava vuosittain helmikuun loppuun mennessä paitsi uudet jäsenet erikseen ilmoitettavan erääntymispäivän mukaan.

Varsinaisiksi jäseniksi pyrkivät yhdistykset hyväksyy yhdistyksen varsinainen kokous. Varsinaisina jäseninä olevien yhdistysten tulee noudattaa Suomen Tanskandoggi ry:n varsinaisen kokouksen päätöksiä sekä toimia sopusoinnussa yhdistyksen tarkoitusperien kanssa. Varsinaisina jäseninä olevien yhdistysten jäsenhakemukseen on liitettävä sen säännöt, ote yhdistysrekisteristä sekä luettelo yhdistyksen hallituksen jäsenistä ja toimihenkilöistä. Varsinaisina jäseninä olevien yhdistysten on lähetettävä vuosittain yhdistyksen hallitukselle ennen tammikuun loppua toimintasuunnitelmansa alkaneelle vuodelle ja edellisen vuoden toimintakertomuksensa sekä edellisen vuoden päättyessä ajan tasalla ollut jäsenluettelonsa.

Kunniajäseneksi voi täysilukuinen hallitus yksimielisellä päätöksellä kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

7 § Jäsenen eroaminen
Jäsenen halutessa erota yhdistyksestä, on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava siitä kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos hän ei ole maksanut erääntynyttä jäsenmaksuaan kalenterivuoden loppuun mennessä. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, jos hän on rikkonut yhdistyksen sääntöjä vastaan, on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, on toiminut hyvien kenneltapojen vastaisesti, on erotettu Suomen Kennelliitosta tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin eikä hänen jäsenmaksuaan palauteta.

8 § Yhdistyksen varsinaiset kokoukset
Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen

– kevätkokoukseen maalis-huhtikuussa
– syyskokoukseen loka-marraskuussa
Kokouksien ajan ja paikan päättää yhdistyksen hallitus. Kokouskutsut on julkaistava yhdistyksen internet-sivuilla ja lähetettävä jäsenkirjeenä tai julkaistava yhdistyksen jäsenlehdessä vähintään neljätoista päivää ennen kokousta.

Kokouksessa on jokaisella läsnä olevalla varsinaisella, perhe- ja kunniajäsenellä äänioikeus. Alle 15-vuotiaalla jäsenellä ei ole äänioikeutta. Kokouksessa käsiteltävistä asioista äänestettäessä asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä arpa, muissa asioissa kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

Jäsenen äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa voi toinen varsinainen, perhe- tai kunniajäsen käyttää siten, että hän oman äänensä lisäksi voi äänestää valtakirjalla enintään kahden jäsenen äänellä.   

Äänioikeutta ei ole jäsenellä, joka ei ole maksanut erääntynyttä jäsenmaksuaan viimeistään kahta viikkoa ennen yhdistyksen varsinaista kokousta.

Varsinaisina jäseninä olevat yhdistykset ovat oikeutettuja valitsemaan jokaista alkavaa kahtakymmentä jäsentään kohden yhden edustajan varsinaiseen yhdistyksen kokoukseen mutta ei kuitenkaan enempää kuin viisi edustajaa. Jäsenen on annettava kirjallinen ilmoitus edustajistaan viimeistään kokouksen alkaessa. Kullakin edustajalla on yksi ääni.

Yhdistyskokouksissa on kullakin 15 vuotta täyttäneellä henkilöjäsenellä yksi (1) ääni

9 § Yhdistyksen ylimääräiset varsinaiset kokoukset
Varsinaisten kokousten lisäksi yhdistys voi pitää ylimääräisiä varsinaisia kokouksia. Ylimääräinen kokous on pidettävä, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä on sitä kirjallisesti hallitukselta vaatinut kokouksen tarkoituksen ilmoittaen. Kummassakin tapauksessa kokouksessa käsitellään vain kokouskutsussa mainitut asiat. Tällainen kokous on kutsuttava koolle viimeistään 60 vuorokauden kuluessa asian esittämisestä. Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta, äänestyksistä ja äänivaltaisuudesta ovat voimassa samat säännökset kuin edellä on varsinaisista kokouksista mainittu.

10 § Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat
1.   kokouksen avaus
2.   kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3.   kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, vähintään kahden pöytäkirjantarkastajan sekä vähintään
kahden ääntenlaskijan valitseminen
4.   esityslistan hyväksyminen
5.   hallituksen edellisen vuoden toimintakertomuksen, toimikuntien toimintakertomusten,
tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittelyt
6.   toimintakertomusten ja tilinpäätöksen vahvistaminen
7.   vastuuvapauden myöntäminen edellisen vuoden hallitukselle ja muille tilivelvollisille
8.   edustajien valitseminen Suomen Kennelliiton yleis- ja valtuuston kokouksiin
9.   muut hallituksen esittämät tai kokouskutsussa mainitut asiat
10. jäsenten tammikuun 15. päivään mennessä hallitukselle kirjallisesti esittämät aloit- teet
11. muut kokouskutsussa mainitsemattomat asiat, joista voidaan keskustella mutta ei tehdä
päätöksiä

11 § Syyskokouksessa käsiteltävät asiat
1.   kokouksen avaus
2.   kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3.   kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, vähintään kahden pöytäkirjantarkastajan sekä vähintään
kahden ääntenlaskijan valitseminen
4.   esityslistan hyväksyminen
5.   seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksujen määrääminen
6.   yhdistyksen toimihenkilöille sekä hallituksen ja toimikuntien jäsenille maksettavien korvausten
määrääminen
7.   hallituksen seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion esittelyt
8.   toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen
9.   valitaan joka kolmas vuosi hallituksen puheenjohtaja seuraavalle kolmivuotiskaudelle
10. hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle
11. vähintään yhden toiminnantarkastajan ja yhden varamiehen valitseminen
12. muut hallituksen esittämät tai kokouskutsussa mainitut asiat
13. jäsenten syyskuun 15. päivään mennessä hallitukselle kirjallisesti esittämät aloitteet
14. muut kokouskutsussa mainitsemattomat asiat, joista voidaan keskustella mutta ei tehdä
päätöksiä

12 § Tili- ja toimintakausi
Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa varsinaiselle kokoukselle viimeistään yhtä viikkoa ennen kevätkokousta.

13 § Hallitus
Yhdistyksen asioita ja taloutta varsinaisten kokousten välisenä aikana hoitaa hallitus, jonka muodostavat kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittavat kuusi muuta hallituksen varsinaista jäsentä sekä yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittavat kolme varajäsentä. Varajäsenet asetetaan heitä valittaessa etusijajärjestykseen.

Erovuorossa on vuosittain kolme varsinaista jäsentä. Jos hallituksen jäsen eroaa, erotetaan tai kuolee kesken toimintakauttaan, seuraava yhdistyksen kokous valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi kaudeksi.

Varajäsenet saavat osallistua kokouksiin ja heillä on puheoikeus mutta he ovat äänioikeutettuja vain edustaessaan poissaolevaa varsinaista jäsentä.

Hallitus valitsee vuosittain varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä tarpeen vaatiessa jäsensihteerin. Varapuheenjohtaja tulee valita hallituksen keskuudesta. Puheenjohtajan, hallituksen varsinaisten ja varajäsenten sekä toimihenkilöiden on oltava yhdistyksen ja Suomen Kennelliiton henkilöjäseniä.

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen muun jäsenen ollessa läsnä.

14 § Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävät on näitä sääntöjä sekä yhdistyksen varsinaisten kokousten tekemiä päätöksiä ja ohjeita noudattaen:

– johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta
– ylläpitää jäsenluetteloa
– kutsua koolle yhdistyksen varsinaiset kokoukset, valmistella ja esittää kokouksille sääntöjen
mukaan esitettäväksi määrätyt asiat ja aloitteet sekä panna täytäntöön kokousten päätökset
– tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen varsinaisille kokouksille sopiviksi katsomistaan
toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi
– valita toimikuntien jäsenet (ei koske aluetoimikuntia)
– päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta siten kuin säännöissä on määrätty
– edustaa yhdistystä sekä kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta
– nimetä yhdistyksen edustajat kulloinkin kyseeseen tuleviin muihin yhdistyksiin ja järjestöihin niiltä
osin, joita yhdistyksen kokous ei määrää
– nimenkirjoitusoikeuden antaminen
– hyväksyä aluetoimikuntien toimintaohjeet

15 § Hallituksen kokoontuminen
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kolme hallituksen varsinaista jäsentä sitä vaatii. Kutsu on esitettävä kirjallisena tai sähköpostitse vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta. Yhdistyksen hallitus voi halutessaan kutsua toimikuntien puheenjohtajia tai muita toimihenkilöitä hallituksen kokouksiin. Heillä on läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

16 § Yhdistyksen nimenkirjoitus
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Lisäksi nimenkirjoitusoikeus voi olla henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama oikeus.

17 § Jalostustoimikunta
Jalostustoimikunnan muodostavat hallituksen kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitseman puheenjohtajan lisäksi kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavat neljästä viiteen muuta jalostustoimikunnan jäsentä. Toimikunnan jäseniksi on pyrittävä valitsemaan edustaja jokaisesta väriryhmästä.  Lisäksi jalostustoimikuntaan voidaan nimetä asiantuntijajäseneksi esim. eläinlääkäri tai muu jalostukseen perehtynyt henkilö. Jalostustoimikunnalla on mahdollisuus kutsua ns. harjoittelijajäseniksi kaksi asiasta kiinnostunutta yhdistyksen jäsentä. Jos jalostustoimikunnan jäsen eroaa, erotetaan tai kuolee kesken toimintakauttaan, jalostustoimikunta valitsee harjoittelijajäsenistään hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi kaudeksi. Jalostustoimikunta voi kutsua sihteeriksi jalostustoimikunnan ulkopuolisen jäsenen

18 § Toimikunnat
Hallituksen avuksi voidaan asettaa tarpeellinen määrä toimikuntia, kuten esim. aluetoimikunnat, näyttelytoimikunta tms. valmistelemaan tai hoitamaan niille annettuja tehtäviä. Toimikunta voidaan asettaa kalenterivuodeksi tai määräajaksi. Asetetut puheenjohtajat esittävät toimikuntien jäsenet hallituksen hyväksyttäväksi. Toimikuntien tulee noudattaa varsinaisten kokouksien ja hallituksen antamia ohjeita.

Alueellisesti asetettavat aluetoimikunnat toimivat yhdistyksen alaisina ja niiden toiminta on yhdistyksen toimintaa. Aluetoimikunnat noudattavat yhdistyksen sääntöjä sekä aluetoimikunnille laadittuja toimintaohjeita.

19 § Suhteet muihin järjestöihin
Yhdistys kuuluu Suomen Kennelliittoon. Yhdistys voi kuulua jäsenenä myös muihin koti- tai ulkomaisiin kenneljärjestöihin.

20 § Sääntöjen muutokset
Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä yhdistyksen hallitukselle vähintään kaksi kuukautta ennen sitä varsinaista kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se lausunnollaan varustettuna yhdistyksen seuraavalle varsinaiselle kokoukselle. Tullakseen hyväksytyksi muutosehdotusta tulee kannattaa vähintään ¾ äänestyksessä annetuista äänistä.

21 § Yhdistyksen purkautuminenPäätös yhdistyksen purkautumisesta tehdään yhdistyslain 27 §:n mukaisesti. Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaan samoja tarkoitusperiä edistävälle rekisteröidylle kennelyhdistykselle.

22 § Muuten noudatettakoon yhdistyslakia